W potocznym języku używa się pojęcia gwarancja wadialna, mając na myśli jedną z form wnoszenia wadium w przetargu publicznym. Bazując na zapisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) taka konstrukcja słowna, jak gwarancja wadialna nie występuje. Są natomiast wymienione: wadium w formie pieniężnej, poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, czy poręczenia udzielane przez podmioty (o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości).

Gwarancja wadialna – moment jej wniesienia

Przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć udział w konkretnym przetargu publicznym, analizują Ogłoszenie o zamówieniu, w tym dokument SIWZ czyli Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w celu weryfikacji informacji nt. wartości wadium, jeśli jest wymagane w danym zamówieniu.

Wadium „gwarancja wadialna” może być wniesiona w jednej z ww. form, wraz z kompletem dokumentacji składanej w ramach danego przetargu. Potwierdzeniem wniesienia wadium, w zależności od tego, w jakiej formie zostało dokonane może być np. potwierdzenie wpłaty środków w kasie banku, potwierdzeniu przelewu, czy w przypadku innych form niż pieniężne w postaci odpowiedniego dokumentu np. „oświadczeniu o udzieleniu poręczenia”.

Wszystkie z form wnoszenia wadium są traktowane alternatywnie, co oznacza, że każde z nich jest dopuszczalne, pod warunkiem, że spełniają one wymogi formalne.

Podsumowanie – Gwarancja wadialna

Warto zatem pamiętać, że w potocznym rozumieniu ilekroć napotkamy sformułowanie „gwarancja wadialna”, autor ma zawsze na myśli jedną z dopuszczalnych przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych form wnoszenia wadium do przetargu.

Zobacz, krótką animację – JAK TO DZIAŁA? i na czym polega proces zakupu poręczenia wadialnego w naszym serwisie.

Już teraz KUP PORĘCZENIE i zobacz jakie to proste.