Zastanawiasz się czy możesz wnieść wadium w innej formie niż gotówka? Sprawdź zapisy SIWZ lub treść ogłoszenia, które wskazują dopuszczane przez Zamawiającego opcje.

Zgodnie z prawem wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach:

  1. w pieniądzu
  2. w gwarancjach bankowych
  3. w gwarancjach ubezpieczeniowych
  4. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

Ostatnia forma dopuszczona przez PZP umożliwia wniesienie wadium w ramach poręczenia wadialnego eWadia – proces ten odbywa się za pomocą platformy www.ewadia.pl i jest bardzo intuicyjny. Opłata za wadium to jedynie 1% od jego wartości. Dzięki takiej opcji Wnioskodawca ma możliwość uzyskania dokumentu opatrzonego podpisem kwalifikowanym, który składany jest z dokumentacją przetargową, to wszystko bez wychodzenia z biura!