Wnioski

Jeżeli Firma jest prowadzona w innej formie niż: Jednoosobowa Działalność Gospodarcza (JDG), Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SP Z O.O.) czy Spółka akcyjna (S.A.), istnieje możliwość aplikowania o udzielenie poręczenia wadialnego według następującego trybu:

  1. Należy pobrać Wniosek (Ewadia_pl – Wniosek o udzielenie poręczenia) > Wypełnić > Podpisać elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi zgodnie z Reprezentacją Firmy i przesłać go na email: kontakt@ewadia.pl
  2. Po rozpatrzeniu wniosku przez POLFUND, na adres email wskazany przez Firmę we wniosku zostają wysłane propozycję szablonów dokumentów wraz z propozycją prowizji za udzielenie poręczenia wadialnego.
  3. Jeżeli Firma akceptuje w/w dokumenty oraz wysokość prowizji, realizuje przelew prowizji ze swojego rachunku firmowego na rzecz POLFUND (przelew na konto nr: 45 1090 2268 0000 00058200 1691 z tytułem “prowizja za udzielenie poręczenia wadialnego”.). W celu przyśpieszenia procesu, potwierdzenie przelewu należy przesłać na email: kontakt@ewadia.pl.
  4. Po potwierdzeniu wpływu na konto POLFUND, zostaje przygotowany komplet Umów, które zostają jednostronnie podpisane za POLFUND (elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi) i przekazane do Firmy w celu uzupełnienia podpisów zgodnie z Reprezentacją Firmy. Podpisane dokumenty należy wysłać na email: kontakt@ewadia.pl.
  5. Po otrzymaniu podpisanych dokumentów do Firmy jest wysyłany komplet dokumentów (w tym: Oświadczenie o udzieleniu poręczenia wadialnego, jak i faktura z tytułu opłaconej prowizji), na adres email wskazany we wniosku..

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu bezpośredniego.

 

Skontaktuj się z nami

Telefon

91 424 31 30

Adres

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin

Formularz kontaktowy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Właścicielem serwisu ewadia.pl jest POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. 

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000045150;  NIP: 851-27-50-369; REGON: 812398913; wysokość kapitału zakładowego: 16.000.000 PLN.;  wysokość kapitału wpłaconego: 16.000.000 PLN

Dane kontaktowe

Telefon

91 424 31 30

Adres

ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin

*POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. wg Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  jest funduszem poręczeniowym zgodnie z art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275), tym samym Fundusz jest umocowany do udzielania poręczeń wadialnych w myśl zapisów art. 45 ust. 6 pkt 5 oraz art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

gwarancja wadialna, poręczenie wadialne PZP, firma udzielająca poręczenia wadialnego, proste poręczenia wadialne, wniesienie wadium do przetargu, gwarancja wadialna w formie elektronicznej, gwarancja wadialna w postaci elektronicznej, elektroniczna gwarancja wadialna, koszty poręczenia wadialnego, jak wyliczyć koszt poręczenia wadialnego, Koszt zakupu poręczenia wadialnego