Ile kosztuje poręczenie wadialne/poręczenie należytego wykonania umowy, rękojmi za wady ,gwarancji jakości? Jak wyliczyć koszt poręczenia ?

Koszt zakupu poręczenia wadialnego w naszym systemie jest naprawdę niski.

Wyobraź sobie sytuację, w której uczestniczysz w jednym postępowaniu przetargowym, gdzie Zamawiający oczekuje wpłaty wadium w wysokości 25.000 złotych. Za chwilę pojawia się inny atrakcyjny dla Ciebie przetarg, gdzie oczekuje się wpłaty np. 5.000 złotych wadium. Jeśli w obu przypadkach wpłacisz w sumie 30.000 złotych zablokujesz swoje środki na dłuższy czas. Może to trwać nawet kilka miesięcy. Czy warto zatem blokować własne środki? Skoro możesz za naprawdę niewielką opłatę skorzystać z naszego poręczenia wadialnego?

Jak wyliczyć opłatę?

Jej wysokość za każdym razem jest ustalana indywidualnie. Zależy od kilku parametrów, które wprowadzasz we wniosku o udzielenie poręczenia wadialnego. Są to np.:

  • wartość wadium (poręczenia wadialnego),
  • okres ważności poręczenia wadialnego (określ odpowiednią ilość dni w dostępnym przedziale),

Aby ustalić cenę wystarczy wypełnić wniosek o udzielenie poręczenia wadialnego i przejść do Kalkulacji opłat.

Jak można obniżyć wysokość opłaty?

Możesz obniżyć wysokość opłaty, jeśli:

  • zarejestrujesz się w naszym serwisie (ta opcja jest dostępna wraz ze złożeniem pierwszego wniosku o udzielenie poręczenia wadialnego, na ekranie kalkulacji ceny. Gorąco zachęcamy – zaznacz tą opcję, a przy kolejnym wnioskowaniu – będziesz miał jeszcze więcej korzyści, m.in.: skrócony wniosek, niższe koszty, podpisywanie Umów za pomocą Kodu SMS),
  • wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych marketingowych (ostatni checkbox – na pierwszym ekranie wniosku pod Oświadczeniami),
  • okres obowiązywania poręczenia (im krótszy okres, tym niższa cena).

Taryfa Opłat i prowizji dla poręczeń wadialnych (obowiązuje od 14.07.2022 r.)

1.  Opłata za rozpatrzenie wniosku – uzależniona od indywidualnej oceny Wnioskodawcy / Klienta:

od 100 zł – Użytkownicy zarejestrowani w systemie,

nie mniej niż 300 zł – Użytkownicy niezarejestrowani w systemie.

2. Opłata za udzielenie poręczenia – uzależniona od indywidualnej oceny Wnioskodawcy / Klienta:

  od 1,2% od wartości poręczenia dla zarejestrowanego Użytkownika systemu (w ramach limitu on-line do 100.000 PLN),

od 1,2% dla niezarejestrowanego Użytkownika systemu.

 

3. Opłata za udostępnienie limitu – uzależniona od indywidualnej oceny Wnioskodawcy / Klienta:

od 0,0% do 1,5% – Użytkownicy zarejestrowani w systemie,

od 0,5% do 1,5% – Użytkownicy niezarejestrowani w systemie.

 

4. Zmiany dot. wydłużenia terminu ważności poręczenia wadialnego (w związku z przesunięciem terminu przez Zamawiającego): 0,00 PLN

5. Pozostałe zmiany: 100,00 PLN

6. Wezwanie do zapłaty: 100,00 PLN

7. Kod SMS wykorzystywany do autoryzacji dokumentacji:

Brak opłaty – dla ZAREJESTROWANEGO użytkownika systemu,

Nie dotyczy – dla NIEZAREJESTROWANEGO użytkownika systemu. 

 koszty poręczenia wadialnego, jak wyliczyć koszt poręczenia wadialnego, Koszt zakupu poręczenia wadialnego

 

Tabel Opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem poręczenia należytego wykonania umowy, rękojmi za wady, gwarancji jakości   (obowiązuję od 04.05.2024r )

 

Lp.

Składniki opłat Klasa Ryzyka*

Minimalna Opłata za każdy rozpoczęty kwartał, płatna

jednorazowo

Minimalna Opłata za każdy rozpoczęty kwartał, poręczeń objętych

regwarancją EFI, płatna jednorazowo

1.

Opłata za udzielenie

poręczenia

A 0,625% 0,4690%
2.

Opłata za udzielenie

poręczenia

B 0,750% 0,5780%
3. Opłata za udzielenie poręczenia C 0,875% 0,7000%
4. Opłata za udzielenie poręczenia D 1,250% 0,996%
5. Koszty dystrybucji** 25,00 zł
Opłata za rozpatrzenie wniosku
6.

Opłata za rozpatrzenie

wniosku

A-C 300,00 zł. 0,00 zł
7.

Opłata za rozpatrzenie

wniosku

D 500,00 zł. 0,00 zł
Pozostałe opłaty***
8. Wydłużenie okresu poręczenia 1,0% kwoty poręczenia za każdy rozpoczęty kwartał, nie mniej niż 250 zł., płatne z góry
9. Zmiana warunków umowy 250,00 zł.

 

10.

Zmiana treści oświadczenia o udzieleniu poręczenia 250,00 zł.
11. Wezwane do zapłaty 250,00 zł.

* -wpływ na klasę ryzyka ma charakterystyka poręczenia i objętego nią zobowiązania, maksymalna kwota i termin, na który udziela się poręczenie, zabezpieczenie poręczenia, prawdopodobieństwo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania objętego poręczeniem i/lub niedokonania spłaty przez Wnioskodawcę ze względu na jego sytuację finansową, sektor działalności i perspektywy.

**- koszty dystrybucji za dostarczenie Wnioskodawcy dodatkowo płatnej wersji papierowej, jeśli usługa jest dostępna. Pobrane opłaty nie podlegają zwrotowi.

 

Skontaktuj się z nami

Telefon

91 424 31 30

Adres

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin

Formularz kontaktowy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Właścicielem serwisu ewadia.pl jest POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. 

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000045150;  NIP: 851-27-50-369; REGON: 812398913; wysokość kapitału zakładowego: 16.000.000 PLN.;  wysokość kapitału wpłaconego: 16.000.000 PLN

Dane kontaktowe

Telefon

91 424 31 30

Adres

ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin

*POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. wg Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  jest funduszem poręczeniowym zgodnie z art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275), tym samym Fundusz jest umocowany do udzielania poręczeń wadialnych w myśl zapisów art. 45 ust. 6 pkt 5 oraz art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

gwarancja wadialna, poręczenie wadialne PZP, firma udzielająca poręczenia wadialnego, proste poręczenia wadialne, wniesienie wadium do przetargu, gwarancja wadialna w formie elektronicznej, gwarancja wadialna w postaci elektronicznej, elektroniczna gwarancja wadialna, koszty poręczenia wadialnego, jak wyliczyć koszt poręczenia wadialnego, Koszt zakupu poręczenia wadialnego