Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, że:

Administratorem danych osobowych pozyskanych w celach związanych z organizacją i prowadzeniem działalności gospodarczej jest POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, adres www: http://polfund.com.pl/kontakt/klauzula-informacyjna/ adres email: daneosobowe@polfund.com.pl

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w przypadkach: wyrażenia zgody osoby, której dane dotyczą;  podjęcia czynności zmierzających do zawarcia, wykonania lub egzekwowania zawartych umów; wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą oraz realizacji uzasadnionych prawnie interesów Administratora lub strony trzeciej, w szczególności związanych ze świadczeniem przez Administratora usług doradczych i finansowych, dochodzeniem ewentualnych roszczeń, ochroną pracowników, promocją własnych produktów i usług, wsparciem klientów i współpracowników Funduszu.    

Podawanie danych Administratorowi, jest co do zasady dobrowolne. Obowiązek podania danych może wynikać jedynie z przepisu powszechnie obowiązującego prawa.

Niepodanie danych w zależności od podstawy prawnej i okoliczności może skutkować brakiem możliwości lub odmową realizacji celu bądź niewłaściwą lub w innym zakresie realizacją celu, w którym są pozyskiwane, np.: brakiem możliwości zawarcia umowy z powodu braku stosownych danych klienta lub odmowa zawarcia umowy z powodu braku danych koniecznych do jej właściwego wykonania.

Dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu.

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu, w którym zostały pozyskane, okres objęty udzieloną zgodą oraz okres wynikający z przepisów prawa, w tym wynikający z okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, przechowywania dokumentów księgowych, pracowniczych oraz okresu archiwizacji.

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:

  • przejrzystej i wolnej od opłat informacji oraz dalszej komunikacji w sprawie przetwarzania jej danych;
  • dostępu do tych danych, ich sprostowania i uzupełniania; domagania się ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją sprzeciwu wobec ich przetwarzania realizowanego w interesie publicznym bądź niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią;
  • wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec ich przetwarzania jej danych do celów marketingu bezpośredniego;
  • nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu; 
  • uzyskania informacji o ewentualnych odbiorcach jej danych;
  • prawo do przenoszenia swoich danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w związku z udzieloną zgodą lub zawartą z Administratorem umową prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub dalej przetwarzanych w oparciu o inną podstawę prawną.

 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym odbiorcom jedynie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych. Główną kategorią podmiotów, którym dane mogą być ujawnione są współpracujące z Administratorem banki, fundusze, inne instytucje finansowe oraz gospodarcze.  Co do zasady również dane mogą być powierzone do przetwarzania jedynie podmiotom związanym z Administratorem wiążącym prawnie instrumentem gwarantującym bezpieczeństwo tych danych.

W obiektach oraz na terenie siedziby i biur Administrator stosuje w oznakowanych budynkach, pomieszczeniach i terenie monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić firmę i jej pracowników na szkodę, ochrony mienia oraz kontroli inwestycji. Nagrania monitoringu mogące stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, w innych przypadkach Administrator przechowuje nagrania monitoringu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

Organem właściwym w sprawach skarg dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres strony internetowej: uodo.gov.pl

Skontaktuj się z nami

Telefon

91 424 31 30

Adres

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin

Formularz kontaktowy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Właścicielem serwisu ewadia.pl jest POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. 

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000045150;  NIP: 851-27-50-369; REGON: 812398913; wysokość kapitału zakładowego: 16.000.000 PLN.;  wysokość kapitału wpłaconego: 16.000.000 PLN

Dane kontaktowe

Telefon

91 424 31 30

Adres

ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin

*POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. wg Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  jest funduszem poręczeniowym zgodnie z art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275), tym samym Fundusz jest umocowany do udzielania poręczeń wadialnych w myśl zapisów art. 45 ust. 6 pkt 5 oraz art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

gwarancja wadialna, poręczenie wadialne PZP, firma udzielająca poręczenia wadialnego, proste poręczenia wadialne, wniesienie wadium do przetargu, gwarancja wadialna w formie elektronicznej, gwarancja wadialna w postaci elektronicznej, elektroniczna gwarancja wadialna, koszty poręczenia wadialnego, jak wyliczyć koszt poręczenia wadialnego, Koszt zakupu poręczenia wadialnego