W postępowaniach przetargowych wymagane jest złożenie dokumentacji w wersji elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym. Często Przedsiębiorcy utożsamiają ePUAP/Profil zaufany z podpisem kwalifikowanym. Jakie są różnice?

ePUAP jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna, która udostępnia w ramach swoich usług m.in. Profil zaufany. Przede wszystkim Profil zaufany jest narzędziem bezpłatnym, powszechnie dostępnym. Umożliwia załatwienie spraw urzędowych takich jak np. złożenie deklaracji podatkowej czy wniosków do ZUS.

Podpis elektroniczny, kwalifikowany jest produktem odpłatnym, o okresie ważności od roku do dwóch lat. Użytkownik takiego podpisu może z niego korzystać przy pomocy urządzenia (token, karta, odpowiednie oprogramowanie). Za jego pośrednictwem może także załatwić wszystkie sprawy urzędowe, ale dodatkowo może podpisać wiele innych dokumentów, takich jak faktury, umowy, pisma itp. Także dokumentację przetargową. Podpis kwalifikowany wymaga wykupienia licencji/subskrypcji od certyfikowanego dostawcy – jest to produkt komercyjny.