Uczestnictwo w zamówieniach publicznych dla wielu przedsiębiorców stanowi atrakcyjną alternatywę dla rozwoju biznesu. Analizując aspekty aplikowania w ramach „Ogłoszenia o zamówieniu” warto rozważyć formę, w jakiej wnieść wadium, jeśli jest ono wymagane. Staramy się przybliżyć, za i przeciw każdej z form wnoszenia wadium w przetargu.

Podstawa prawna

Zanim przejdziemy do porównania, przypominamy, że w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), uregulowano kwestię wadium, jako fakultatywny bądź obligatoryjny element postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przepisy ww. ustawy określają w m.in. formy, w jakich wadium może być wnoszone.

W świetle przepisów ww. ustawy wniesienie wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może nastąpić w postaci:

 1. wpłacenia zamawiającemu określonej kwoty pieniędzy,
 2. poręczenia bankowego,
 3. poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
 4. gwarancji bankowej,
 5. gwarancji ubezpieczeniowej,
 6. poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).

AD.1 Wadium w gotówce

Ta forma wniesienia wadium polega na wpłaceniu określonej w SIWZ kwoty wadium w gotówce, bądź przelewem na wskazane konto Zamawiającego.

Wady:

 • Kluczową wadą jest zablokowanie środków własnych na trudny do oszacowania czas – od kilku do kilkunastu tygodni. Jeżeli wartość ta jest niewysoka, a firma dysponuje środkami własnymi – może nie być to problemem. Sytuacja zmienia się, gdy kwota wadium jest wysoka lub firma uczestniczy w kilku przetargach równocześnie i w ramach wadiów w gotówce blokuje jeszcze więcej środków.
 • Warto jeszcze zwrócić uwagę na ryzyko dotyczące pomyłek w numerze konta bankowego, na które należy dokonać wpłaty wadium. Występuje ono niezwykle rzadko, nie można jednak go zignorować.

Zalety:

 • Najprostsza z form wniesienia wadium w przetargu publicznym.
 • Łatwo można pozyskać potwierdzenie jego wniesienia (potwierdzenie wpłaty / przelewu bankowego) i załączyć do dokumentacji przetargowej.

AD.2. Poręczenie bankowe

W celu uzyskania poręczenia bankowego niezbędny jest kontakt z bankiem. Na podstawie udostępnionych danych przez firmę, bank wycenia ryzyko udzielenia poręczenia, nalicza odpowiednią prowizję i po podpisaniu stosownej dokumentacji (zakładając, że kondycja finansowa firmy na to pozwala) udziela poręczenia.

Wady:

 • To zdecydowanie nie jest popularna usługa w bankach. Wiąże się to, z tym, że nie każdy pracownik banku posiada wiedzę i kompetencje w zakresie udzielania poręczeń bankowych. Zachodzi więc ryzyko pomyłek, czy też błędów, które mogą skutkować ewentualnymi brakami formalnymi w przetargu, co może skutkować odrzuceniem oferty.
 • Czas otrzymania poręczenia bankowego –  w większości banków proces udzielania poręczeń przebiega w konserwatywny sposób tj. należy przyjść do odpowiedniego oddziału banku, uzupełnić dokumentację i zakładając, że trafiło się na kompetentnego doradcę jest szansa na uzyskanie poręczenia w ciągu 1 dnia.

Zalety:

 • Jeżeli trafi się na kompetentnego doradcę – można szybko uzyskać poręczenie bankowe.
 • Jeżeli posiada się pozytywną historię kredytową w swoim banku proces uzyskania poręczenia może być prostszy.

AD.3. Poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej

W tym przypadku zarówno wady, jak i zalety są analogiczne jak dla poręczenia bankowego.

AD.4. Gwarancja bankowa

Podobnie jak dla poręczenia bankowego.

AD.5. Gwarancja ubezpieczeniowa

W przypadku tej formy istotną różnicą jest podmiot, który jest uprawniony do jej udzielenia. Konkretnie są to firmy ubezpieczeniowe.

Wady:

 • Podobnie, jak przy bankach nie w każdym punkcie i nie u każdego Agenta możliwe będzie nabycie gwarancji ubezpieczeniowej.
 • Proces jest zbliżony do bankowego – raczej konserwatywny (raczej brak 100% online).

Zalety:

 • Istnieje możliwość uzyskania linii gwarancyjnej, która pozwala przy aplikowaniu o kolejne gwarancje ubezpieczeniowe na uproszczenie procesu.

AD.6. Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. – o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).

Pomimo zawiłej definicji zasadniczo są to Fundusze Poręczeń Kredytowych, czyli wyspecjalizowane podmioty w udzielaniu m.in. poręczeń wadialnych.

Wady:

 • Nie wszystkie Fundusze Poręczeniowe aktywnie udzielają poręczeń wadialnych.
 • W większości z nich proces jest zbliżony do Banków, czy Ubezpieczycieli. Wyjątkiem jest POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A., który jako jedyny na dzień 08.09.2020 r. udostępnia w pełni zdigitalizowany proces aplikowania o uzyskania poręczeń wadialnych online poprzez serwis Ewadia.pl

Zalety:

 • Poręczenia wadialne wystawiane przez Fundusze Poręczeń Kredytowych są w pełni akceptowalne w toczących się w Polsce przetargach publicznych.

Podsumowanie

Po tym krótkim przybliżeniu dopuszczalnych ustawowo form wnoszenia wadium w przetargu, zachęcamy do wyboru tych, które są prosto i szybko dostępne, jak np. poręczenia wadialne oferowane poprzez system Ewadia.pl

Zobacz, krótką animację – JAK TO DZIAŁA? i na czym polega proces zakupu poręczenia wadialnego w naszym serwisie.

Już teraz KUP PORĘCZENIE i zobacz jakie to proste.