W  przypadku skorzystania z systemu ewadia.pl otrzymane Oświadczenie o udzieleniu poręczenia wadialnego dostępne jest w formie elektronicznej. Plik w formacie pdf jest opatrzony podpisem kwalifikowanym, złożonym przez przedstawicieli Polfund i nie wymaga składania dodatkowego podpisu ze strony Klienta. Plik należy złożyć u Zamawiającego w niezmienionej formie. Nie należy zmieniać nazwy pliku ponieważ może utracić właściwości oraz certyfikat.