Jaka jest różnica w trybach udzielania zamówienia publicznego?

Przetarg ograniczony to przetarg, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu różni wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a docelowe oferty mogą złożyć wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert. Procedura jest w tym wypadku dwuetapowa, a Zamawiający zaprasza od 5 do 20 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

W trybie nieograniczonym wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę (z pominięciem sytuacji dopuszczającej oferty wariantowe lub częściowe). Oferta ta nie może być modyfikowana. W powyższym trybie zamawiający wyłania jedną ofertę, odrzucając pozostałe oraz zawiadamia wykonawców o wyniku postępowania.