Zamawiający musi zwrócić wadium niezwłocznie, nie później niż po 7 dniach od wystąpienia: upływu terminu związania ofertą, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania (wyjątek gdy zostało wniesione odwołanie).

Wykonawca nie musi jednak czekać na wystąpienie powyższych okoliczności, może sam zawnioskować o zwrot wadium jeżeli: wycofał ofertę, oferta została odrzucona, wybrano inną ofertę, unieważniono postępowanie.

Jeśli chcesz uzyskać zwrot wpłaconego wadium, a termin składania ofert jeszcze nie minął:

  • Jeśli złożyłeś już ofertę – prześlij zamawiającemu oświadczenia o wycofaniu swojej oferty z wnioskiem o zwrot wadium. Podkreśl, że oczekujesz niezwłocznego zwrotu wadium. Zamawiający powinien bez zwłoki dokonać zwrotu wadium.
  • Jeśli nie złożyłeś oferty – prześlij zamawiającemu wniosek o zwrot wadium. Wyjaśnij, że nie zdecydowałeś się na złożenia oferty pomimo wpłacenia wadium. Zamawiający powinien bez zbędnej zwłoki dokonać zwrotu wadium.

Co ważne, Wykonawca powinien pamiętać, iż składając wyżej opisany wniosek o zwrot traci możliwość dalszego udziału w postępowaniu, także w sytuacji, gdy z jakiejś przyczyny dotychczasowy zwycięzca przetargu nie będzie mógł zrealizować zamówienia, a jego oferta okaże się kolejna w wyborze.