Jeżeli Wykonawca mimo wezwania, nie złożył oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami również w sytuacji, gdy  wykonawca, którego oferta została wybrana:

  1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zatrzymanie dokonywane jest bezterminowo. Sytuacja zatrzymania wadium musi jednak uwzględniać wyłącznie zawinione działanie. W związku z powyższym nie można zatrzymać wadium jeżeli Wykonawca został zobowiązany do uzupełnienia dokumentów, które wymagają zaangażowania osób trzecich, a ostatecznie nie był w stanie ich dostarczyć w terminie nie ze swojej winy.

Zatrzymanie wadium może być także efektem zmowy cenowej Wykonawców, działających w porozumieniu składając niekompletne oferty, które umożliwiłyby bezproblemowe wycofanie się z postępowania pozostawiając jedynie ofertę wybranego Wykonawcy, oferującego cenę nie najniższą. Tutaj także znaczenie ma ich zła wola, celowość i umyślność działania.