Masz wątpliwość co do zapisów SWZ? Czy wiesz, że zamawiający ma obowiązek udzielenia wyjaśnienia treści SWZ na wniosek wykonawcy?

Zgodnie z Prawem zamówień publicznych SWZ (specyfikacja warunków zamówienia) udostępniania przez zamawiającego określa szczegóły postępowania przetargowego. m.in. wymagania, kryteria oceny itp. Jeżeli wykonawca ma wątpliwości co do treści SWZ może zwrócić się z wnioskiem do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień. Zamawiający z kolei ma obowiązek takich wyjaśnień udzielić, zgodnie z pzp nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert (w postępowaniach ponadprogowych) albo 2 dni (w postępowaniach podprogowych), z zastrzeżeniem, że wniosek od wykonawcy nie wpłynął później niż w terminie kolejno 14 albo 7 dni przed upływem terminu na złożenie ofert i na 4 dni w przypadku postępowań podprogowych. Co ciekawe, nawet w wypadku przedłużenia terminu składania ofert, zamawiającego obowiązuje data pierwotnego ogłoszenia przy naliczaniu terminów na odpowiedź. Tj. w przypadku wydłużenia terminu na złożenie oferty zamawiającemu nie wydłuża się analogicznie termin na udzielenie odpowiedzi.