Wadium w elektronicznej formie umożliwia Wykonawcy start w przetargu bez angażowania własnych środków. Zamiast wpłaty gotówki na wskazane przez Zamawiającego konto Klient składa elektroniczne oświadczenie Poręczyciela. Cała usługa obywa się wirtualnie i bez fizycznego obiegu środków. Oświadczenie wadialne stanowi pełnoprawną alternatywę do wadium w formie środków finansowych.

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. spełnia przesłanki opisane w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275), tym samym Fundusz jest uprawniony do udzielania poręczeń wadialnych w myśl zapisów art. 97 ust. 7 pkt 4  oraz art.  450 ust. 1 pkt 5  ustawy Prawo zamówień publicznych.