Przetargi publiczne w Polsce przebiegają według wystandaryzowanego procesu. Ten proces składa się z kilku etapów. Dziś postaramy się przybliżyć, w których etapach tego procesu występuje wadium.

Przetargi publiczne – proces

Proces formułowania zamówienia, wyboru oferty i przystąpienia do realizacji można zilustrować następującymi etapami:

  1. Powołanie komisji przetargowej i rozdzielenie zadań związanych z zamówieniem
  2. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i ustalenie szacunkowej wartości zamówienia
  3. Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  4. Ogłoszenie przetargu
  5. Otwarcie Ofert
  6. Badanie i ocena ofert
  7. Wysłanie zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu i zamieszczenie go na stronie internetowej
  8. Podpisanie umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana
  9. Zamieszczenie na stronie Urzędu Zamówień Publicznych informacji o udzieleniu zamówienia
  10. Sporządzenie i zatwierdzenie protokołu podsumowującego cały proces

Przetargi publiczne, a wadium

W kontekście wyżej wymienionych etapów procesu przetargowego wadium występuje w kilku z nich. Konkretnie:

AD.2. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia

Zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający określa kwotę wadium w przedziale od 0,5% do 3% wartości zamówienia.

AD.3. Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

W tym kluczowym dokumencie opisującym przedmiot zamówienia publikowana jest informacja nt. wysokości wymaganego wadium (jeżeli jego wniesienie jest wymagane). Znajduje się tam również informacja na temat daty wniesienia wadium.

AD.4. Ogłoszenie przetargu

Praktyką jest prezentowanie skróconej informacji nt. danego zamówienia z wyspecyfikowaną wysokością wadium do wniesienia.

AD.6. Badanie i ocena ofert

Na tym etapie, każda z ofert jest analizowana pod kątem jej zgodności z SIWZ, w tym spełnienie warunków formalnych, jak np. wniesienie wadium (w jakiej formie wniesiono wadium, w jakiej wysokości, itp.).

Konsekwencją tego etapu jest wybór oferty, która najlepiej spełniła kryteria przedstawione w SIWZ. Po podpisaniu umowy na realizację zamówienia publicznego, wadia są zwracane oferentom.

Podsumowanie

Analizując wątek wadium, a przetargi publiczne, warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Wyżej wymienione etapy procesu są rozłożone w czasie. Z danych statystycznych pochodzących UZP wynika, że cały proces może trwać kilkadziesiąt dni.

Podsumowując – wadium jest integralnym i ważnym elementem postępowania w ramach przetargów publicznych. W powyższych okolicznościach rekomendujemy rozważenie, czy wadium w gotówce warto zastąpić poręczeniem wadialnym?

Zobacz, krótką animację – JAK TO DZIAŁA? i na czym polega proces zakupu poręczenia wadialnego w naszym serwisie.

Już teraz KUP PORĘCZENIE i zobacz jakie to proste.