Regulamin udzielania poręczeń wadialnych

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 § 1

 

 1. Regulamin udzielania poręczeń wadialnych, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, warunki i tryb udzielania przez POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie poręczeń zapłaty wadium na rzecz podmiotów przystępujących do przetargów, realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) . (zwaną dalej: ustawa Prawo zamówień publicznych) zobowiązanych przez zamawiającego do wniesienia wadium.
 2. Poręczenia te udzielane są według przepisów prawa cywilnego.
 3. Poręczenia wadialne udzielane są wyłącznie w złotych mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom mającym siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jako forma wniesienia wadium w postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
 4. Celem POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka Akcyjna jest wspomaganie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców poprzez udzielanie poręczeń wadialnych w oparciu o zasady opisane szczegółowo poniżej.

 

§ 2

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1) BIKSco – BIKSco CreditRisk3, tj. model oceny punktowej Przedsiębiorców MŚP;

2) BIG –Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., udostępniające dane gospodarcze, zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity – Dz.U. z 2020r., 389z póź. zm.);

3) Decyzja o udzieleniu poręczenia– decyzja o udzieleniu poręczenia na określonych warunkach lub odmowie jego udzielenia podejmowana przez Fundusz;

4) Fundusz – POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. z siedzibą w Szczecinie;

5) GUS – Główny Urząd Statystyczny zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych;

6) KRD – Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, udostępniający dane gospodarcze, zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tekst jednolity – Dz.U. z 2020r., poz. 389z póź. zm.);

7) KRS – Krajowy Rejestr Sądowy prowadzący Rejestr Przedsiębiorców;

8) Limit poręczeń wadialnych – maksymalna łączna wartość czynnych Poręczeń ewadium wystawionych dla Zobowiązanego na podstawie Umowy ramowej;

9) Ocena wniosku – przeprowadzona ocena wniosku o udzielenie Poręczenia wadialnego i/lub Limitu poręczeń wadialnych zawierająca elementy oraz wyniki oceny ryzyka poręczeniowego;

10) Poręczenie wadialne – poręczenie wadialne (Poręczenie ewadium), tj. poręczenie cywilne udzielone przez Fundusz za zobowiązanie Przedsiębiorcy MŚP z tytułu zapłaty wadium na rzecz Zamawiającego, o wartości określonej w warunkach przetargu;

11) Pracownik Funduszu– osoba zatrudniona w Funduszu lub współpracująca z Funduszem na zasadach określonych w umowie dotyczącej tej współpracy podpisanej z Funduszem;

12) Przedsiębiorca MŚP – mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity – Dz.U. z 2019r., poz. 1292 z późn. zm.), tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą, spełniająca kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy określone w załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 2014.187/1 z dnia 26.06.2014r.), który wnioskuje lub otrzymał poręczenie Funduszu;

13) Ryzyko poręczeniowe – ryzyko związane z sytuacją, w której dochodzi do zatrzymania wadium przez Zamawiającego , co może skutkować koniecznością wykonania przez Fundusz zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia;

14) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ) – dokument dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającym.in.: warunki jakie powinien spełnić wykonawca, wykaz elementów jakie powinny znaleźć się w ofercie oraz podstawowe dane dotyczące zamówienia;

15) System – system informatyczny do sprzedaży i obsługi Poręczeń wadialnych, dotyczących wyłącznie zamówień publicznych;

16) Umowa o udzielenie poręczenia wadialnego – umowa zawarta pomiędzy Zobowiązanym a Funduszem określająca warunki udzielenia pojedynczego Poręczenia wadialnego, zawierająca wniosek o jego udzielenie;

17) Umowa ramowa – umowa o Poręczenia ewadium, zawarta pomiędzy Zobowiązanym a Funduszem, który na jej podstawie może udzielać Poręczeń wadialnych, w tym opcjonalnie w ramach Limitu poręczeń wadialnych do wysokości przyznanego limitu poręczeń wadialnych;

18) Wadium – określona suma pieniędzy wyrażona w złotych (PLN) lub odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty wnoszone na rzecz Zamawiającego przez przystępującego do przetargu (przedsiębiorcy będącego tzw. Zobowiązanym), pod rygorem niedopuszczenia do niego; jeżeli występuje wymóg wniesienia wadium, jego wysokość określona jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

19) Wnioskodawca – podmiot będący Przedsiębiorcą MŚP, jak zdefiniowano powyżej, wnioskujący o Poręczenie wadialne; prowadzący działalność gospodarczą jako spółka prawa handlowego lub osoba fizyczna w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółka cywilna z zastrzeżeniem, że Fundusz dopuszcza możliwość wnioskowania przez System jedynie następującym Wnioskodawcom: osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkom akcyjnym;

20) Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, będąca organizatorem przetargu, wskazana w oświadczeniu poręczyciela o udzieleniu poręczenia zapłaty wadium, na rzecz którego Fundusz udzielił Poręczenia wadialnego;

21) Zamówienie – zamówienie w trybie przetargu udzielone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

22) Zobowiązany – Przedsiębiorca MŚP przystępujący do przetargu, który zobowiązany jest wnieść wadium, na wniosek którego Fundusz udziela Poręczenia wadialnego.

 

Rozdział 2

Zasady udzielania Poręczeń wadialnych

§ 3

 1. Poręczenia udzielane są przez Fundusz:

a) na wniosek Zobowiązanego, na rzecz Zamawiającego, jako forma wniesienia wadium,

b) zgodnie z art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. , poz. 299 z późn. zm.), jako jeden z podmiotów uprawnionych do udzielania poręczeń zapłaty wadium,

c) w oparciu o art. 97 ust. 7 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zachowaniem warunków wykluczających zaistnienie pomocy publicznej, w szczególności warunków, o których mowa w Obwieszczeniu Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE 2008/C 155/02).

2. Przedmiotem Poręczenia ewadium jest zabezpieczenie zapłaty wadium, od którego wniesienia Zamawiający uzależnia dopuszczenie Zobowiązanego do udziału w postępowaniu przetargowym.

3. Poręczenia wadialne udzielane są przy wykorzystaniu systemu informatycznego do sprzedaży i obsługi poręczeń wadialnych dostępnego na stronie internetowej ewadia.pl. W wyjątkowych sytuacjach, zaakceptowanych przez Fundusz, dopuszcza się możliwość złożenia wniosku i obsługi poręczeń wadialnych w innej formie.

4. Poręczenia wadialne mogą być udzielane w ramach Umowy ramowej, w tym Umowy ramowej z Limitem poręczeń wadialnych, na który może składać się ograniczona wartością Limitu, liczba Poręczeń wadialnych wystawianych w trakcie obowiązywania Umowy ramowej, na zlecenie Zobowiązanego, na warunkach i do kwot określonych w § 5 Regulaminu.

5. W szczególnych przypadkach wartość Limitu poręczeń wadialnych może być wykorzystana poprzez udzielenie tylko jednego poręczenia.

6. W przypadku, gdy Zobowiązany nie zawrze z Funduszem Umowy ramowej i nie dokona rejestracji w Systemie, dopuszcza się możliwość podpisania Umowy o udzielenie poręczenia wadialnego bez rejestracji.

 

 

Rozdział 3

Podmioty, za których zobowiązania udziela się Poręczeń wadialnych

§ 4

 

 1. Zobowiązani ubiegający się o udzielenie Poręczenia wadialnego muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

a) są Przedsiębiorcą MŚP, który wnioskuje o poręczenie Funduszu;

b) mają siedzibę i prowadzą działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

c) nie posiadają zaległości z tytułu należności publicznoprawnych,

d) nie pozostają pod zarządem komisarycznym ani nie znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego;

e) nie znajdują się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, nie znajdują się w trudnej sytuacji (nie są zagrożonym przedsiębiorstwem) w przepisów Komunikatu Komisji – Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz.Urz.UE (2014/C 249/01 z dnia 31 lipca 2014 r.)

f) spełniają wszystkie wymogi określone w niniejszym Regulaminie.

2. Podmioty, za których zobowiązania udziela się Poręczeń wadialnych muszą, w ocenie Funduszu, posiadać sytuację ekonomiczno-finansową potwierdzającą zdolność do podejmowania działań gospodarczych niezbędnych do wykonania na rzecz Zamawiającego określonych zobowiązań, zgodnie z postępowaniem przetargowym.

 

 

Rozdział 4

Warunki udzielania Poręczeń wadialnych

§ 5

 

 1. Poręczeniem wadialnym mogą być objęte wyłącznie zobowiązania do zapłaty wadium, bezpośrednio związane z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę.
 2. Wniosek, o udzielenie Poręczenia Przedsiębiorca składa w Funduszu przy wykorzystaniu systemu informatycznego do sprzedaży i obsługi Poręczeń dostępnego na stronie internetowej ewadia.pl. W wyjątkowych sytuacjach, zaakceptowanych Fundusz dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w innej formie.
 3. Rozpatrzenie wniosku o Poręczenie wadialne jest uzależnione od wniesienia przez Wnioskodawcę na rzecz Funduszu opłaty za rozpatrzenie wniosku.
 4. Brak wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku uniemożliwia rozpoczęcie procedury oceny i analizy wniosku za pośrednictwem Systemu lub w innej, dopuszczonej przez Fundusz formie.
 5. Za udzielenie Poręczeń wadialnych, Fundusz pobiera opłaty i prowizje w wysokości uzależnionej od okresu ważności poręczenia, kwoty poręczenia oraz innych czynników ryzyka określonych przez Fundusz.
 6. Procedura udzielenia Poręczenia wadialnego zostaje wszczęta w oparciu o złożony przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Systemu wniosek o Poręczenie wadialne lub wniosek zawarty w Umowie o udzielenie poręczenia wadialnego, przy czym jeżeli jest to wymagane, do wniosku dołącza się inne dokumenty określone przez Fundusz.
 7. Wraz z wnioskiem o udzielenie pierwszego Poręczenia wadialnego, który, oprócz danych dotyczących Wnioskodawcy, musi zawierać informacje o postępowaniu przetargowym, Wnioskodawca może zawnioskować o Umowę ramową, po podpisaniu której następuje rejestracja Wnioskodawcy w Systemie. W wyjątkowych sytuacjach, zaakceptowanych Fundusz dopuszcza się możliwość złożenia wniosku o Umowę ramową w innej formie.
 8. Ocena wniosku o poręczenie przeprowadzana jest w oparciu o procedurę udzielania Poręczeń wadialnych, uchwalaną przez Zarząd Funduszu.
 9. Fundusz zastrzega sobie możliwość wymagania od Wnioskodawcy zabezpieczenia Poręczenia wadialnego w formie weksla in blanco, przy czym w szczególnych przypadkach wysokiego ryzyka Fundusz może żądać od Wnioskodawcy dodatkowego zabezpieczenia.
 10. W przypadku łączenia Poręczenia wadialnego z inną formą zabezpieczenia, np. gwarancją bankową, Wnioskodawca wraz z wnioskiem składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazywanie informacji, w tym informacji objętych tajemnicą bankową, między Funduszem a bankiem lub inną instytucją finansową.
 11. Poręczenie wadialne udzielone przez Fundusz ma charakter terminowy. Termin ważności poręczenia każdorazowo określany jest w Oświadczeniu o udzieleniu poręczenia wadialnego. Okres Poręczenia ewadium nie może przekraczać 120 dni.
 12. Maksymalna kwota Poręczenia ewadium udzielanego na rzecz jednego Przedsiębiorcy MŚP wynosi do 100% wartości zobowiązania wadialnego i nie może przekroczyć 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
 13. Wnioskodawca, który jest Klientem Funduszu i/lub jest stroną Umowy ramowej z Limitem poręczeń wadialnych przysługuje prawo wystąpienia do Funduszu z wnioskiem o podwyższenie maksymalnej kwoty Poręczenia ewadium, o której mowa w ust. 12, jednak do kwoty nie wyższej niż do 100% wartości zobowiązania wadialnego i nie przekraczającej 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100).
 14. Do rozpoznania wniosku o podwyższenie maksymalnej kwoty Poręczenia ewadium, o której mowa w ust. 12 stosuje się zasady,  warunki, opłaty i prowizje określone w niniejszym Regulaminie.
 15. W przypadku wydania przez Fundusz pozytywnej decyzji w sprawie podwyższenie maksymalnej kwoty Poręczenia ewadium, o której mowa w ust. 12 wymagany jest Aneks do  Umowy ramowej o poręczenia wadialne. Wzór Aneksu jest udostępniony w ramach procesu aplikowania o zwiększenie limitu w systemie ewadia.pl lub za pośrednictwem emaila.
 16. Wydanie przez Fundusz pozytywnej decyzji w sprawie maksymalnej kwoty Poręczenia ewadium, o której mowa w ust.12, wiąże się z tym, że w przypadku każdego nowego wniosku o kolejne Poręczenie ewadium Wnioskodawca jest zobowiązany do przejścia przez pełen tryb wnioskowania zgodnie z postanowieniami ninieszjego paragrafu. Jednocześnie wydanie przez Fundusz pozytywnej decyzji w sprawie maksymalnej kwoty Poręczenia ewadium, o której mowa w ust.12 nie jest równoznaczne z udzieleniem Poręczenia ewadium.
 17. W wyjątkowych sytuacjach, zaakceptowanych przez Fundusz dopuszcza się możliwość złożenia i oceny wniosku o zmianę wysokości Limitu poręczeń wadialnych w innej formie
 18. Łączna wartość zobowiązań Funduszu z tytułu Poręczeń wadialnych udzielonych jednemu Przedsiębiorcy MŚP lub jednostkom powiązanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. , poz. 351 z późn. zm.) nie może przekroczyć 5 % kapitału Funduszu lub środków służących udzielaniu poręczeń.
 19. Minimalna jednorazowa kwota Poręczenia wadialnego udzielanego w ramach Systemu wynosi: 1.000,0 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
 20. Odpowiedzialność Funduszu z tytułu udzielonego poręczenia nie obejmuje: odsetek, prowizji, opłat, innych kosztów, w tym kosztów postępowania egzekucyjnego lub sądowego prowadzonego przeciwko Zobowiązanemu, jak również wszelkich innych kosztów zaspokojenia Zamawiającego związanych z obowiązkiem spłaty wierzytelności należnych Zamawiającemu, jak również odszkodowań za ewentualne szkody wyrządzone przez Zobowiązanego Zamawiającemu w związku ze złożeniem oferty przez Zobowiązanego i jego udziałem w postępowaniu przetargowym.
 21. Wysokość opłat i prowizji oraz zasady ich naliczania ustalają stosowne organy Funduszu, przy czym dopuszcza się udzielanie Poręczeń wadialnych:

a) na zasadach rynkowych – przy ustalaniu wysokości opłat i prowizji, Fundusz może stosować stawki obliczone w oparciu o własną metodologię ustalania cen rynkowych,

b) ze wsparciem Unii Europejskiej – przy ustaleniu wysokości opłat i prowizji, Fundusz może stosować jako minimum bezpieczne stawki w rozumieniu Obwieszczenia Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz.Urz. UE C 155 z 20.6.2008),

c) na zasadach pomocy de minimis określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

22. Szczegółowe zasady naliczania i pobierania opłat i prowizji, w tym ich aktualne wysokości, zostały określone w Tabeli opłat i prowizji publikowanej przez Fundusz na stronie internetowej ewadia.pl.

23. Opłaty i prowizje są uiszczane przez Wnioskodawcę za pośrednictwem operatora realizującego szybkie płatności lub przelewy. Fundusz dopuszcza możliwość uiszczenia opłaty poprzez wpłatę własną Wnioskodawcy bezpośrednio na rachunek bankowy Funduszu, przy czym dotyczy to wyłącznie indywidualnych sytuacji, każdorazowo uzgodnionych z Funduszem.

24. Za zmianę warunków Poręczenia wadialnego oraz za wezwanie do zapłaty Fundusz pobiera opłaty w wysokości określanej w Tabeli opłat i prowizji.

25. W sytuacji przedterminowego wygaśnięcia zobowiązania Zobowiązanego objętego poręczeniem Funduszu, opłaty i prowizje pobrane przez Fundusz z góry, nie podlegają zwrotowi.

26. Fundusz zastrzega sobie możliwość monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej Zobowiązanego posiadającego czynne Poręczenie wadialne udzielone przez Fundusz oraz weryfikacji wywiązywania się Zobowiązanego z poręczonego zobowiązania zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu Funduszu o udzieleniu Poręczenia wadialnego.

 

 

      Rozdział 5

Ocena wniosku o Poręczenie wadialne i zmianę wysokości Limitu poręczeń wadialnych

§ 6

 

 1. Fundusz przeprowadza Ocenę wniosku o Poręczenie wadialne lub wniosku zawartego w Umowie o udzielenie poręczenia wadialnego lub wniosku o zmianę wysokości Limitu poręczeń wadialnych złożonych z wykorzystaniem systemu informatycznego do sprzedaży i obsługi Poręczeń wadialnych dostępnego na stronie ewadia.pl. W wyjątkowych sytuacjach, zaakceptowanych przez Fundusz dopuszcza możliwość oceny wniosku w innej formie.
 2. Analiza wniosku o Poręczenie wadialne/ wniosku zawartego w Umowie o udzielenie poręczenia wadialnego wraz z załącznikami, jeżeli są wymagane, przeprowadzana zgodnie z wewnętrznymi procedurami oceny ryzyka obowiązującymi w Funduszu.
 3. Przy Ocenie Poręczenia wadialnego, Fundusz może wykorzystać dane udostępniane w szczególności przez BIG, GUS, KRD, KRS, przy czym jeżeli zaistnieje potrzeba, Fundusz może zwrócić się do Wnioskodawcy lub jakiejkolwiek innej instytucji o dostarczenie dodatkowych informacji na temat sytuacji prawnej i ekonomicznej Wnioskodawcy.
 4. Wnioskodawca, jeżeli jest to wymagane przez Fundusz, udostępni dokumentację księgową i finansową, w szczególności: podatkową księgę przychodów i rozchodów, księgi handlowe, karty podatkowe, rozliczenia ryczałtów oraz wszelkie inne ewidencje podatkowe oraz dokumenty i informacje powstające w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Dokumenty te będą udostępniane na każdorazowe żądanie Funduszu lub innych instytucji wskazanych przez Fundusz.
 5. Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu, bądź odmowie udzielenia Poręczenia wadialnego, Fundusz każdorazowo uwzględnia wynik dokonanej analizy złożonego wniosku.
 6. Pozytywna decyzja o udzieleniu Poręczeniu wadialnego może zostać podjęta, jeżeli Wnioskodawca oraz wnioskowane Poręczenie wadialne spełniają wymogi Funduszu, w tym warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 7. Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z treścią wzoru Oświadczenia o udzieleniu poręczenia, akceptuje jego treść, w związku z czym Wnioskodawca zrzeka się wobec Funduszu jako Poręczyciela wszelkich roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych z tytułu ewentualnego wykluczenia Wnioskodawcy przez Beneficjenta z postępowania lub odmowy przyjęcia Poręczenia.
 8. Fundusz może odmówić udzielenia Poręczenia wadialnego bez podawania szczegółowych przyczyn decyzji negatywnej, również w przypadku Wnioskodawcy, który posiada zdolność do regulowania zobowiązań wynikających z postępowania przetargowego.
 9. Fundusz, w tym Zarząd, umocowany Komitet Poręczeniowy lub pełnomocnicy ustanowieni przez Zarząd, podejmują decyzję o udzieleniu poręczenia i jego warunkach lub odmowie udzielenia poręczenia. Przedmiotowa decyzja podejmowana jest w ciągu 24 godzin od momentu zarejestrowania w Systemie prawidłowo wypełnionego wniosku o Poręczenie wadialne lub 2-4 dni roboczych, jeśli decyzja jest podejmowana w inny sposób.
 10. Po podjęciu decyzji o udzieleniu poręczenia Fundusz niezwłocznie wystawia poręczenie za zobowiązania Wnioskodawcy.
 11. Zobowiązanie Funduszu z tytułu udzielonego poręczenia wygasa w przypadku:

a) upływu terminu ważności poręczenia,

b) wykonania przez Przedsiębiorcę MŚP zobowiązania stanowiącego przedmiot poręczenia,

c) zwolnienia Funduszu przez Zamawiającego ze zobowiązań stanowiących przedmiot poręczenia,

d) wykonania przez Fundusz zobowiązania wynikającego z poręczenia,

e) nie przystąpienia Zobowiązanego do postępowania przetargowego, unieważnienia postępowania, nie wybrania oferty Zobowiązanego i/lub wycofania oferty przez Zobowiązanego przed upływem terminu składania ofert,

f) innych sytuacji przewidzianych prawem.

 

Rozdział 6

Procedura udzielania Poręczeń wadialnych

§ 7

 

 1. Wnioskodawca może otrzymać Poręczenie wadialne za pośrednictwem Systemu po zarejestrowaniu się w Systemie. W celu rejestracji w Systemie, Wnioskodawca wraz z pierwszym wnioskiem o udzielenie Poręczenia wadialnego składa wniosek o Umowę ramową. Wnioskodawca zostaje zarejestrowany w Systemie po podpisaniu Umowy ramowej przez Fundusz i potwierdzeniu rejestracji w Systemie. Udzielenie kolejnego Poręczenia wadialnego w ramach Umowy ramowej odbywa się na podstawie uproszczonego wniosku o udzielenie Poręczenia ewadium i podpisaniu Umowy u udzielenie poręczenia wadialnego w trybie opisanym w ust. 20.
 2. Dopuszcza się możliwość udzielenia Poręczenia ewadium na wniosek Wnioskodawcy niezarejestrowanego w Systemie, przy czym udzielenie Poręczenia ewadium wymaga każdorazowo złożenia przez Wnioskodawcę wniosku zawartego w Umowie o udzielenie poręczenia wadialnego i podpisania go w trybie określonym w ust.15.
 3. Wniosek o udzielenie Poręczenia ewadium oraz wniosek zawarty w Umowie o udzielenie poręczenia wadialnego musi zawierać informacje wymagane przez System, w tym w szczególności następujące dane:

a) wartość przetargu,

b) kwotę wymaganego wadium,

c) termin, do którego Zobowiązany powinien otrzymać poręczenie,

d) dane umożliwiające Funduszowi zidentyfikowanie i weryfikację postępowania przetargowego,

e) okres na jaki ma zostać udzielone Poręczenie ewadium.

4. Przy Ocenie wniosku o Poręczenie wadialne, Fundusz może korzystać z danych udostępnionych przez instytucje zewnętrzne, w szczególności: BIG, GUS, KRD, KRS.

5. W Ocenie wniosku może uczestniczyć Pracownik Funduszu.

6. W przypadku zgłoszenia przez Pracownika Funduszu uwag do wniosku, Wnioskodawca zobligowany jest do ich niezwłocznego wyjaśnienia i/lub uwzględnienia pod rygorem odmowy udzielenia poręczenia.

7. Fundusz może ustalić z Wnioskodawcą dodatkowe zapisy w oświadczeniu o udzieleniu Poręczenia wadialnego przy uwzględnieniu postanowień SIWZ lub innych elementów określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

8. Warunkiem udzielenia przez Fundusz Poręczenia wadialnego jest:

a) złożenie wniosku o indywidualne Poręczenie wadialne lub Poręczenia wadialne z Umową ramową,

b) załączenie dokumentów określonych przez Fundusz, o ile będą wymagane,

c) zapłata przez Wnioskodawcę prowizji należnej Funduszowi naliczonej zgodnie z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji,

d) zawarcie pomiędzy Wnioskodawcą a Funduszem Umowy ramowej lub Umowy o udzielenie poręczenia wadialnego,

e) wydanie przez Fundusz oświadczenia o udzieleniu Poręczenia wadialnego.

9. Fundusz w oświadczeniu o udzieleniu Poręczenia wadialnego określa w szczególności zasady i warunki, na których udzielane jest poręczenie oraz kwotę, do wysokości której zostało udzielone.

10. Fundusz wydaje oświadczenie o udzieleniu Poręczenia wadialnego w trybie on-line w przypadku elektronicznej wersji oświadczenia (z podpisem kwalifikowanym), natomiast wersja papierowa dostępna jest najpóźniej na drugi dzień od momentu wygenerowania wersji elektronicznej, przy czym w przypadku konieczności wysyłki do Zobowiązanego oświadczenia o udzieleniu Poręczenia wadialnego, należy również uwzględnić czas jego doręczenia przez kuriera.

11. Oświadczenie o udzieleniu Poręczenia wadialnego każdorazowo w wersji elektronicznej, opatrzonej podpisami kwalifikowanymi, umieszczane jest w Systemie oraz na odrębny wniosek Zobowiązanego, Funduszu wysyła Oświadczenie o udzielenia Poręczenia wadialnego drogą elektroniczną i/lub wysyła je pocztą kurierską na adres Zobowiązanego znajdujący się w Systemie.

12. W przypadku Wnioskodawców, którzy wnioskują o Poręczenie wadialne, ustala się stały Limit poręczeń wadialnych w wysokości 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) rocznie.

13. Dla zarejestrowanych Wnioskodawców, Fundusz może ustalić w Systemie odrębny niż określony w ust. 12, wyrażony wartościowo w złotych Limit poręczeń wadialnych dostępny dla danego Zobowiązanego.

14. Fundusz zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości Limitu lub jego blokady w Systemie.

15. Zawarcie Umowy ramowej oraz każdorazowe zawarcie Umowy o udzielenie poręczenia wadialnego z Wnioskodawcą nie posiadającym Umowy ramowej, następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli stron wyrażonego złożeniem podpisu przez uprawnionych reprezentantów każdej ze stron, przy czym dopuszcza się możliwość złożenia przez strony podpisu przy wykorzystaniu elektronicznych (cyfrowych) form podpisu, w tym podpisu (pieczęci) kwalifikowanego oraz w obecności upoważnionego pracownika, w tym pracownika przedsiębiorstwa świadczącego usługi kurierskie na rzecz Funduszu.

16. Jeden Zobowiązany może w tym samym okresie posiadać tylko jedną Umowę ramową, w tym opcjonalnie Umowę ramową z Limitem poręczeń wadialnych.

17. Wartość przyznanego Limitu poręczeń wadialnych pozostałą do wykorzystania zmniejsza się o wartość każdego kolejnego udzielonego poręczenia wadialnego.

18. W przypadku kiedy wartość Limitu poręczeń wadialnych określona w Umowie ramowej zostanie wyczerpana przed upływem okresu na jaki została przyznana, Zobowiązany nie może wnioskować o zwiększenie kwoty Limitu poręczeń wadialnych.

19. Fundusz zastrzega sobie możliwość określenia wartości Limitu poręczeń wadialnych dla danego Zobowiązanego wnioskującego o indywidualne Poręczenia wadialne.

20. W przypadku Wnioskodawcy posiadającego ważną Umowę ramową, który wnioskuje o udzielenie Poręczenia wadialnego, dopuszcza się możliwość złożenia przez Wnioskodawcę podpisu w formie zapisu cyfrowego przy wykorzystaniu kodu przesyłanego przez wiadomość tekstową (sms) za pośrednictwem cyfrowych sieci telefonii komórkowej.

21. Złożenie podpisu przy wykorzystaniu kodu przesyłanego przez wiadomość tekstową (sms) za pośrednictwem cyfrowych sieci telefonii komórkowej, może zostać zastosowane wyłącznie w przypadku, gdy Fundusz w Umowie ramowej zaakceptuje tę metodę podpisu stosowaną przez Zobowiązanego.

22. Umowa ramowa oraz Umowa o udzielenie poręczenia wadialnego sporządzana jest w formie drukowanej lub elektronicznej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Przekazanie Zobowiązanemu Umowy ramowej lub Umowy o udzielenie poręczenia wadialnego może nastąpić drogą elektroniczną i/lub za pośrednictwem poczty kurierskiej.

 

 

Rozdział 7

Realizacja / wykonanie Poręczenia wadialnego

§ 8

 

 1. Fundusz wykonując zobowiązanie z tytułu Poręczenia wadialnego dokona wypłaty wadium w sposób nieodwołalny, na pisemne żądanie Zamawiającego, złożone w okresie ważności poręczenia, wzywające Fundusz do zapłaty wadium oraz zawierające oświadczenie, że Zamawiający zatrzymał wadium, gdyż: 

1) Zobowiązany w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Zobowiązanego jako najkorzystniejszej;

lub

2) Zobowiązany, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

 1. W przypadku wykonania zobowiązania wynikającego z udzielonego Poręczenia wadialnego, Fundusz:

a) zawiadamia Zobowiązanego o dokonanej przez Fundusz zapłacie poręczonego zobowiązania, wzywając go do zapłaty pełnych kosztów z tytułu realizacji poręczenia w terminie 7 dni,

b) może pobierać odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty pełnych kosztów poniesionych w związku z realizacją poręczenia, w okresie od dnia ich poniesienia do dnia zapłaty należności przez Zobowiązanego,

c) Fundusz dochodzi swoich roszczeń także z przyjętych zabezpieczeń,

d) w przypadku nie zaspokojenia w pełni roszczeń Funduszu przez Zobowiązanego lub z przyjętych zabezpieczeń, Fundusz dochodzi ich na drodze sądowej.

3. Fundusz może zlecić prowadzenie windykacji i/lub przenosić wierzytelności z tytułu wypłaconego poręczenia na inne podmioty.

4. Wszelkie koszty wynikające z konieczności dochodzenia przez Fundusz od Zobowiązanego należnych kwot z tytułu zawartych z Funduszem umów ponosi Zobowiązany.

5. Realizacja poręczenia i zasady windykacji należności z tytułu Poręczeń wadialnych odbywa się zgodnie z procedurami przyjętymi przez odpowiednie organy Funduszu.

6. Zobowiązany w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, powinien zwróci Funduszowi równowartość kwoty poręczenia, którą Fundusz wypłacił Zamawiającemu w wykonaniu udzielonego przez siebie Poręczenia wadialnego wraz z należnymi odsetkami.

7. W przypadku wypłaty Poręczenia wadialnego, Fundusz może wypowiedzieć Umowę ramową, na podstawie której udzielono tego poręczenia, w trybie natychmiastowym, bez żadnych dalszych warunków finansowych lub prawnych. Poręczenia wadialne udzielone przed datą wypowiedzenia ww. Umowy zachowują swoją ważność i ustalony w nich okres ważności poręczenia może podlegać przedłużeniu w sytuacji konieczności przedłużenia okresu związania ofertą.

8. W przypadku podpisania ugody w sprawie spłaty powstałego zobowiązania, bądź bezzwłocznego zapłacenia w całości powstałego zobowiązania na rzecz Funduszu, Fundusz może podjąć decyzję o niewypowiadaniu Umowy ramowej oraz kontynuowaniu wykonywania przedmiotowej umowy na dotychczasowych warunkach.

 

 

Rozdział 8

Obowiązki informacyjne

§ 9

 

 1. Zobowiązany zobligowany jest niezwłocznie powiadomić Fundusz o zmianach organizacyjnych lub własnościowych, każdej zmianie siedziby, adresu, miejsca zamieszkania oraz innych danych dotyczących Zobowiązanego.
 2. Zobowiązany zarejestrowany w Systemie, dokonuje niezwłocznie aktualizacji danych zapisanych na koncie Zobowiązanego w Systemie lub z zachowaniem formy pisemnej zgłasza je Funduszowi na adres wskazany w § 10.
 3. Niezawiadomienie Funduszu o zmianach, o których mowa powyżej, powoduje, że wszelkie przesyłki kierowane przez Fundusz do Zobowiązanego na ostatni znany jego adres uważa się za skutecznie doręczone w dacie pierwszego awiza w przypadku, gdy zostaną one zwrócone do Funduszu, w szczególności z powodu odmowy przyjęcia przesyłki, niepodjęcia jej w terminie lub zmiany adresu.

 

 

Rozdział 9

Reklamacje

§ 10

 

 1. Reklamacje są przyjmowane przez Fundusz w następującej formie:

1) w formie pisemnej – w postaci pisma podpisanego przez Przedsiębiorcę MŚP i wysłanego na adres: POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A., ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin,

2) w formie elektronicznej – za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres kontakt@ewadia.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej ewadia.pl.

 1. Reklamacje, aby umożliwić ich sprawną realizację, powinny zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Przedsiębiorcy MŚP (nazwa Przedsiębiorcy MŚP, NIP, dane adresowe, nr Poręczenia wadialnego ), opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia oraz oczekiwania co do działania Funduszu podczas realizacji reklamacji.
 2. Fundusz zastrzega sobie prawo do kontaktu z Przedsiębiorcą MŚP i uzupełnienia informacji, jeżeli przekazane informacje zostaną uznane za niewystarczające do rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji.
 3. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zauważeniu zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 4. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Przedsiębiorcy MŚP z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Funduszu.
 5. Fundusz rozpatruje złożoną reklamację i udziela na nią odpowiedzi, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przejęcia reklamacji. Za dzień przyjęcia reklamacji przyjmuje się datę odebrania korespondencji pisemnej i/lub datę odebrania wiadomości email.
 6. W sprawach szczególnie trudnych, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie na nią odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 6 możliwe jest wydłużenie terminu rozpatrywania reklamacji.
 7. W przypadku reklamacji, gdzie niezbędne jest uzyskanie formalnej odpowiedzi od niezależnych od Funduszu firm i instytucji – np. Główny Urząd Statystyczny, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Sp. z o.o., Krajowy Rejestr Długów S.A., itp., rozpatrzenie reklamacji zostaje zawieszone do czasu otrzymania takiej informacji w przewidzianym odrębnymi regulacjami i przepisami terminie.
 8. Odpowiedź na reklamację zgłoszoną w formie dokumentu lub wiadomości email zostanie udzielona wyłącznie w formie widomości email.
 9. W przypadku, gdy reklamacja nie została rozpatrzona zgodnie z wolą Przedsiębiorcy MŚP, odpowiedź na reklamację udzielana przez Fundusz będzie zawierać:

1) uzasadnienie faktyczne i prawne,

2) wyczerpującą informację na temat stanowiska Funduszu wobec zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich zapisów umowy, regulaminu, warunków, tabeli opłat, wzorca umowy oraz stosownych przepisów prawa, chyba, że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów.

 1. Fundusz dokona należytych starań, aby reklamacja Przedsiębiorcy MŚP rozpatrzona była w sposób profesjonalny, według najlepszej wiedzy i bez zbędnej zwłoki.

 

 

Rozdział 10

Postanowienia końcowe

§ 11

 

 1. Szczegółowe zasady udzielania Poręczeń wadialnych uregulowane są w procedurach zatwierdzonych przez odpowiednie ograny Funduszu.
 2. Łączny poziom udzielanych Poręczeń wadialnych oparty jest o mnożnik i stanowi limit poręczeń udzielanych przez Fundusz.
 3. Mnożnik Funduszu każdorazowo zatwierdzony jest przez Radę Nadzorczą Funduszu, na wniosek Zarządu Funduszu i nie może być wyższy niż 5 (pięć).
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem wskazanym w uchwale zatwierdzającej Regulamin podjętej przez Radę Nadzorczą Funduszu.
 5. Wszelkie spory związane z realizacją umowy o udzielenie poręczenia wadialnego oraz stosowaniem niniejszego Regulaminu poddaje się pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych właściwych miejscowo dla siedziby Funduszu.
 6. W przypadku wprowadzenia przez Fundusz zmian w Regulaminie, jego nowa wersja jest publikowana na stronie internetowej ewadia.pl.

 

   

   

  Marzec 2021 rok

   

  Skontaktuj się z nami

  Telefon

  91 424 31 30

  Adres

  POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
  ul. Monte Cassino 32
  70-466 Szczecin

  Formularz kontaktowy

  Błąd: Brak formularza kontaktowego.

  Właścicielem serwisu ewadia.pl jest POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. 

  POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie,  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000045150;  NIP: 851-27-50-369; REGON: 812398913; wysokość kapitału zakładowego: 16.000.000 PLN.;  wysokość kapitału wpłaconego: 16.000.000 PLN

  Dane kontaktowe

  Telefon

  91 424 31 30

  Adres

  ul. Monte Cassino 32
  70-466 Szczecin

  *POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. wg Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  jest funduszem poręczeniowym zgodnie z art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275), tym samym Fundusz jest umocowany do udzielania poręczeń wadialnych w myśl zapisów art. 45 ust. 6 pkt 5 oraz art. 148 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.

  gwarancja wadialna, poręczenie wadialne PZP, firma udzielająca poręczenia wadialnego, proste poręczenia wadialne, wniesienie wadium do przetargu, gwarancja wadialna w formie elektronicznej, gwarancja wadialna w postaci elektronicznej, elektroniczna gwarancja wadialna, koszty poręczenia wadialnego, jak wyliczyć koszt poręczenia wadialnego, Koszt zakupu poręczenia wadialnego