Podpis kwalifikowany a zaufany? Kiedy jaki stosować?

Podpis kwalifikowany a zaufany? Kiedy jaki stosować?

Zamawiający wskazuje w SWZ dopuszczone przez siebie formy podpisu na dokumentach oferty. Podpis kwalifikowany jest dopuszczalny każdorazowo, opcjonalnie Zamawiający może dopuścić także podpis zaufany tj. z profilu zaufanego. Należy jednak pamiętać, że dokumenty...
Kiedy zatrzymywane jest wadium?

Kiedy zatrzymywane jest wadium?

Jeżeli Wykonawca mimo wezwania, nie złożył oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z...
Zwiększ możliwości – zawnioskuj o wyższy limit wadialny

Zwiększ możliwości – zawnioskuj o wyższy limit wadialny

System eWadia oferuje możliwość skorzystania z wadium do kwoty 100 tys. zł – przy pierwszej transakcji on-line otwiera się w sposób automatyczny limit wadialny na najbliższe 12 miesięcy w kwocie 100 tys. zł. Limit ten jest odnawialny, ale można go zwiększyć składając...
Raport KSFP

Raport KSFP

Najlepsi! Jak wynika z raportu Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych to właśnie Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. zajął pierwsze miejsce pod względem ilości oraz wartości udzielonych poręczeń kredytowych w roku 2020. Cieszymy się, że nasze...
Kiedy Zamawiający ma obowiązek zwrócić wadium?

Kiedy Zamawiający ma obowiązek zwrócić wadium?

Zamawiający musi zwrócić wadium niezwłocznie, nie później niż po 7 dniach od wystąpienia: upływu terminu związania ofertą, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania (wyjątek gdy zostało wniesione odwołanie). Wykonawca nie musi...
Na czym polega elektroniczne wadium?

Na czym polega elektroniczne wadium?

Wadium w elektronicznej formie umożliwia Wykonawcy start w przetargu bez angażowania własnych środków. Zamiast wpłaty gotówki na wskazane przez Zamawiającego konto Klient składa elektroniczne oświadczenie Poręczyciela. Cała usługa obywa się wirtualnie i bez fizycznego...